ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Będzie ustawa o krajowej administracji skarbowej?

Poniedziałek, 7 marca 2016r.

Na obecnym etapie prac roboczych nad projektem ustawy o krajowej administracji skarbowej (KAS) wstępnie analizowana jest kwestia wprowadzenia jednoinstancyjnego postępowania podatkowego – wyjaśnił resort finansów.

Rozwiązanie to jest rozważane w związku z postulatami podatników domagających się sprawnego rozpoznania sprawy podatkowej. Podatnicy podnosili zarzuty wobec obecnie obowiązującego modelu dwuinstancyjnego, zarzucając m.in. brak bezstronności organów odwoławczych, czego konsekwencją jest niejako iluzoryczność kontroli odwoławczej. Każda zwłoka w rozpoznaniu sprawy podatkowej może prowadzić do nieodwracalnych, szkodliwych konsekwencji dla podatnika, dla funkcjonowania jego przedsiębiorstwa. Zatem analizowane rozwiązanie jest próbą wyważenia wartości konstytucyjnych dotyczących zapewnienia skutecznej ochrony prawnej poprzez zapewnienie sprawnej i rzetelnej procedury.
    Prace nad projektem ustawy o KAS trwają. Na obecnym etapie nie można przesądzić, jakie rozwiązania zostaną zaproponowane przez resort finansów w ostatecznym projekcie ustawy.
    Jak deklaruje, priorytetem Ministerstwa Finansów są działania mające na
celu poprawę poboru danin publicznych, a także zwiększenie skuteczności
zwalczania przestępczości podatkowej. Obecnie funkcje kontrolne przypisane są poszczególnym służbom, posiadającym różne uprawnienia, a ponadto realizowane jest w trzech różnych procedurach. W obszarze działań kontrolnych ww. cel zamierza ono osiągnąć poprzez połączenie w jedną procedurę kontroli podatkowej realizowanej obecnie przez administrację podatkową, postępowania kontrolnego prowadzonego przez kontrolę skarbową oraz kontroli wykonywanej przez Służbę Celną. Ujednolicenie procedur ma zapewnić, że zwalczanie przestępczości skarbowej będzie obywało się w ramach odpowiednich zespołów kontrolnych, które zakresem kontroli będą mogły objąć cały obszar występowania nieprawidłowości podatkowych, korzystając przy tym z szerszych uprawnień niż dotychczas. Należy zauważyć, iż skuteczne zwalczanie przestępczości skarbowej wymaga również zmian w ustawie Kodeks karny skarbowy. W związku z tym, prowadzone są także prace projektowe służące wzmocnieniu statusu urzędów celno-skarbowych w systemie organów zwalczających przestępczość podatkową.

 

 

E-DORADCA PODATKOWY 03/2016

powrót

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia