ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Jak organy podatkowe rozszerzają opodatkowanie VAT?

Wtorek, 19 stycznia 2016r.

Zdaje się, że zgodnie z prawem zwyczajowe i dobrowolne datki pieniężne przekazywane fundacji przy okazji odbierania psa do adopcji nie podlegają opodatkowaniu VAT. Organy podatkowe twierdzą jednak inaczej.

 

    Ustawa o podatku od towarów i usług należy do najbardziej skomplikowanych oraz najczęściej zmienianych regulacji podatkowych w polskim systemie prawnym, co nie może usprawiedliwiać postępowań podatkowych sprzecznych z obowiązującym prawem. Podatek od towarów i usług jest podatkiem obciążającym wydatki, przy czym jest on podatkiem od konsumpcji, gdyż w sensie ekonomicznym obciąża jedynie wydatki o charakterze konsumpcyjnym. Należy podkreślić, że przedmiotem podatku od towarów i usług są określone stany i zdarzenia, które należy postrzegać jako zjawiska o charakterze ekonomicznym, że podatek od towarów i usług nie jest podatkiem od umów, tylko podatkiem od zdarzeń ekonomicznych.

    W artykule M. Jankowskiego wykazano, w oparciu o rzeczywiste dane, że organy podatkowe nie były należycie przygotowane do prowadzenia kontroli prawidłowości rozliczeń z budżetem państwa fundacji w zakresie VAT. W tym zakresie wymagana jest także szeroka wiedza z zakresu organizacji pozarządowych (NGO) oraz prawa podatkowego. Na mocy art. 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przez ustawy podatkowe rozumie się ustawy dotyczące podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników, płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich. Wskazane braki w postępowaniu dowodowym i błędy proceduralne, świadczą o braku wystarczającej staranności w ustalaniu i dokumentowaniu stanu faktycznego, a także w ocenie zgromadzonych dowodów. Rozpatrując kwestię opodatkowania, należy przede wszystkim badać, czy miało miejsce jakiekolwiek świadczenie, co pozwoliłoby na ustalenie, że wystąpiła czynność opodatkowana. Na stosowanie i wykładnię przepisów wpływ mają orzeczenia sadów oraz trybunałów, czy też stanowiska organów administracji (wydających interpretacje ogólne bądź indywidualne). Wykształciło się bogate orzecznictwo, określające, które czynności nie mogą podlegać opodatkowaniu, z uwagi na brak wyraźnego wymienienia w przepisach. W świetle art. 84 i 217 Konstytucji należy przyjąć, że to, co nie da się dostatecznie precyzyjnie określić w ustawie, nie może podlegać opodatkowaniu. Stąd organ podatkowy nie jest uprawniony do rozszerzającej wykładni art. 5 ustawy o VAT, który określa przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że przepisy ustawy o VAT znajdują zastosowanie jedynie do określonych w tym przepisie wyczerpująco czynności i zdarzeń.

     W artykule M. Jankowskiego wykazano, że działalność statutowa nieodpłatna prowadzona przez fundację nie znajduje się w zakresie regulacji ustawy o VAT. Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, opodatkowaniu podlegają wszelkie transakcje, których przedmiotem jest dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że są one realizowane przez podatników i wykonywane w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT.

 

E-DORADCA PODATKOWY 01/2016

powrót

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia