ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Ustawa o robotyzacji

Piątek, 18 sierpnia 2017r.

Dzięki nowelizacji ustaw o PIT i CIT już w bieżącym roku podatkowym przedsiębiorcy będą mogli dokonać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w wysokości do 100 tys. zł rocznie.


      Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ma na celu stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Nowelizacja wprowadza mechanizm jednorazowego rozliczania nakładów inwestycyjnych do kwoty 100 000 zł rocznie, przez ich uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów w wyniku dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą będą mogli dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 000 zł. Mechanizm przyspieszonej amortyzacji będzie miał zastosowanie pod warunkiem, że wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 000 zł lub łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich nie przekracza 3 500 zł. Ustawa określa także zasady pomniejszania kwoty jednorazowego odpisu amortyzacyjnego o wysokość zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych.
     Drugim zagadnieniem objętym zakresem nowelizacji są regulacje normujące zasady rozliczania podatku dochodowego w przypadku zakupu biletów u zagranicznych przewoźników lotniczych. Ustawa zakłada, że pobór zryczałtowanego podatku z tytułu przychodów uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej będzie wyłączony w stosunku do przychodów uzyskiwanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, z którego skorzystanie wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera.
     Znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będą miały zastosowanie
do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego
dnia wpłat na poczet nabycia tych środków. Podatnicy podatku dochodowego
od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i zakończył
się po dniu 31 grudnia 2016 r., a przed dniem wejścia w życie ustawy, stosują
przepisy w nowym brzmieniu do środków trwałych nabytych od dnia 1 stycznia
2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

E-DORADCA PODATKOWY 08/2017

powrót

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2019 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia