ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Prezenty dla małoletnich

Poniedziałek, 19 grudnia 2016r.


Odpowiadając na interpelację nr 4146, resort finansów wyjaśnił kwestię opodatkowania prezentów dla małoletnich.


    Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2016 r. Nr 205) zwalnia się od podatku nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9 637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.
   
   W świetle art. 4a ww. ustawy: zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli m.in. w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.
 
   Należy jednak podkreślić, że nie stanowi przedmiotu opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn każde nabycie prezentów, lecz nabycie rzeczy i praw majątkowych tytułem darowizny w rozumieniu art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
    
  W świetle powyższego, zwolnione z podatku będą prezenty nabywane przez małoletniego, w przypadku gdy ich nabycie następuje tytułem darowizny i zostaną spełnione przesłanki formalne wynikające z ww. ustawy.

E-DORADCA PODATKOWY 12/2016

powrót

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2019 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia