ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Ulga na nowe technologie

Środa, 5 marca 2014r.

Odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych
przez podatnika na nabycie nowych technologii uregulowane jest
w art. 18b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych.

    Za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615).
    Należy zauważyć, że jednym z elementów definicji nowych technologii jest
umożliwianie wytwarzania nowych bądź udoskonalonych wyrobów lub usług. Nie może być ona stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co powinno być potwierdzone przez jednostki naukowe wskazane w ustawie o zasadach finansowania nauki.
    Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw.
    Prawo do odliczeń nie przysługuje podatnikowi, jeżeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym prowadził działalność na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.
    Podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi
w jakiejkolwiek formie.
    Jeżeli podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.
    Jeżeli kwoty wypłacane dostawcy w latach poprzedzających nabycie uiszczane, były tytułem przedpłat bądź zadatków, to również będą wliczane do wartości korzystającej z prawa do odliczenia.
    Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono przedmiotowe wydatki. Odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej podstawy wielkości odliczenia – wyjaśniła Izba Skarbowa we Wrocławiu.
    Podobna ulga obowiązuje na gruncie ustawy o PIT.

 

 

E-DORADCA PODATKOWY 03/2014

powrót

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia