ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Stawki VAT utrzymane

Piątek, 11 stycznia 2019r.

Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług ma na celu powiązanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych, a więc i z ogólną kondycją gospodarki.

Nastapi czasowe utrzymanie stawek 23% i 8% (oraz stawek zryczałtowanego zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych 7% i ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych 4%) z jednoczesnym wproawdzeniem mechanizmu określającego termin ich stosowania. Stawki te 0d 1 stycznia 2019 r. pozostaną na obecnym poziomie. Ich obniżenie o 1 pp będzie konsekwencją osiągnięcia przewidzianych ustawą wskaźników. Stanie się to, jeśli:
  • relacja państwowego długu publicznego netto (tj. długu publicznego skorygowanego o nadwyżkę płynności) do produktu krajowego brutto nie będzie przekraczać 43%;
  • suma ujemnych odchyleń deficytu (sektora instytucji rządowych i samorządowych) od średniookresowego celu budżetowego (wynoszącego dla Polski - 1% PKB) nie będzie przekraczać 6% PKB.
Oznacza to, że stawki w wysokości 23% i 8%, jak też stawka zryczałtowanego zwrotu podatku (dla rolników) w wysokości 7% i stawka ryczałtu dla podatników świadczących usługi taksówek osobowych (4%) będa obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. do końca roku następującego po roku, w którym opisane wskaźniki osiągną określone poziomy. Minister finansów będzie ogłaszał w obwieszczeniu - do 31 października roku poprzedzającego rok, w którym zaczną obowiązywać niższe o 1 pp stawki podatku - informację o powrocie do wysokości stawek sprzed 2011 r. 
 

Doradca Podatkowy nr 01/2019

powrót

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia