ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K.
w Pszczynie

siedziba:

ul. St. Batorego 26
43-200 Pszczyna

tel. 32 212-82-21
fax 32 750-07-37

e-mail: zett@zett.pl

komplementariusz:

ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
w Pszczynie
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

osoba reprezentująca:

ZBIGNIEW ŁEBECKI

Doradca Podatkowy
nr wpisu: 00925

Zwolnienie dla Kościoła katolickiego pomocą publiczną

Piątek, 7 lipca 2017r.

Zwolnienia podatkowe, które przysługują Kościołowi katolickiemu w Hiszpanii, mogą stanowić zakazaną pomoc państwa, jeżeli oraz w zakresie w jakim jest ona przyznawana dla działalności gospodarczej.

– Tak uznał TSUE w wyroku z 27 czerwca 2017 r. w sprawie C-74/16 – Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania / Ayuntamiento de Getafe.
    Trybunał stwierdził, że sporne zwolnienie podatkowe może stanowić zakazaną pomoc państwa, jeżeli oraz w zakresie w jakim działalność prowadzona w spornych pomieszczeniach jest działalnością gospodarczą, czego ustalenie należy do sądu krajowego. W tym względzie TSUE uściślił, że jedynie działalność nauczania, która nie jest subwencjonowana przez państwo hiszpańskie, zdaje się mieć charakter gospodarczy, ponieważ jest ona finansowana głównie za pomocą prywatnych wkładów finansowych w koszty nauki. Zauważył on także, iż zadaniem sądu krajowego będzie ustalenie, czy i w jakim stopniu sporne pomieszczenia są przeznaczone, przynajmniej w części, do takiej działalności gospodarczej.
     Trybunał dodał, że zwolnienie ze spornego podatku gminnego zdaje się w każdym przypadku spełniać dwie z czterech przesłanek wymaganych do zakwalifikowania go jako zakazanej pomocy państwa, gdyż:
  1) miałoby ono przyznawać kongregacji odpowiedzialnej za szkołę selektywną korzyść gospodarczą i
  2) wiąże się ono ze zmniejszeniem przychodów gminy i tym samym z użyciem
zasobów państwowych.
     TSUE przypomniał też, że zgodnie z prawem Unii uznaje się, iż pomoc nieprzekraczająca 200 000 EUR w okresie trzech lat nie wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi oraz nie zakłóca lub nie grozi zakłóceniem konkurencji, tak że działania takie są wyłączone z zakresu pojęcia pomocy państwa. Sąd krajowy będzie zatem musiał ustalić, czy próg ten został osiągnięty w niniejszym przypadku, uwzględniając przy tym wyłącznie korzyści, które kongregacja religijna uzyskała z tytułu swojej ewentualnej działalności gospodarczej.


E-DORADCA PODATKOWY 07/2017

powrót

ZETT BIURO RACHUNKOWE
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. K.

komplementariusz:
ZETT BIURO RACHUNKOWE Sp. z o.o.
SPÓŁKA DORADZTWA PODATKOWEGO

Prezes Zarządu komplementariusza ZBIGNIEW ŁEBECKI
Doradca Podatkowy - nr wpisu: 00925

2009-2020 © ZETT Biuro rachunkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie: pless intermedia